fot. CBA

W poniedziałek funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Wójta Gminy Bielice oraz Sekretarza i Skarbnika Gminy. Całej trójce przedstawiono zarzuty o charakterze korupcyjnym.

Zdzisławowi T. pełniącemu funkcję wójta Gminy Bielice przedstawiono zarzut o popełnienie przestępstwa przekroczenia uprawnień, skutkującego wyrządzeniem Gminie Bielice szkody w wielkich rozmiarach, w kwocie 1.304.881,29 zł w związku z podpisywaniem umów z podmiotami spoza sektora bankowego oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kameli W. pełniącej funkcję Sekretarza Gminy Bielice, zarzucono czyny współudział z Wójtem w popełnieniu przestępstw. Podobne zarzuty usłyszała również Halina B. pełniąca funkcję Skarbnika.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Zdzisława T. i Kameli W. na okres 2 miesięcy. Wobec Haliny B. zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci zawieszenia w czynnościach skarbnika Gminy Bielice, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i świadkami oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu.

Śledztwo w przedmiotowej sprawie wszczęto 1 lutego 2016 roku na skutek zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, złożonych w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w trakcie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Bielice za lata 2011-2014 przeprowadzonej przez RIO w Szczecinie.

Z jego ustaleń wynika, że funkcjonariusze publiczni odpowiedzialni za realizację zadań własnych Gminy Bielice, w okresie objętym postępowaniem zawarli niecelowe i niegospodarne umowy z podmiotami spoza sektora bankowego naruszając szereg przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, przejawiających się między innymi w przekraczaniu limitów zadłużenia przewidzianych w uchwałach Rady Gminy Bielice za lata 2012 – 2015, prowadzeniu nierzetelnie ksiąg rachunkowych oraz przedstawianiu niezgodnego z rzeczywistością obrazu kondycji finansowej Gminy w sprawozdaniach budżetowych i finansowych za lata 2012-2014, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji bezpośrednio zagrażającej utracie płynności finansowej Gminy, wobec braku możliwości bieżącego regulowania zobowiązań i skutkowało wyrządzeniem Gminie szkody w  wielkich rozmiarach w kwocie 1.304.881,29 zł.

Wątek objętymi zarzutami korupcyjnymi związany jest z jedną z inwestycji realizowanej na terenie Gminy Bielice. W toku postępowania administracyjnego związanego z realizacją tej inwestycji Wójt Gminy Bielice, współdziałając z Sekretarzem Gminy Kamelą W., uzależnił zaniechanie podjęcia czynności polegającej na  złożeniu odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę,  od wydania przez członka zarządu spółki związanej z tą inwestycją kwoty łącznie 1.250.000 zł z tytułu rzekomego obniżenia wartości nieruchomości położonych w pobliżu inwestycji.

Za popełnienie zarzucanych podejrzanym przestępstw grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności .