Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi postępowanie dotyczące działania na szkodę jednej ze spółek akcyjnych z siedzibą w Krakowie. Prokurentem spółki był Zbigniew S.

W toku śledztwa ustalono, że osoby zobowiązane, na podstawie kodeksu spółek handlowych, do należytego zajmowania się sprawami majątkowymi krakowskiej spółki, nadużywały udzielonych im uprawnień i nie dopełniali ciążących na nich obowiązków związanych z właściwym zabezpieczeniem interesów finansowych spółki.Podejmowały one szereg działań zmierzających do wyprowadzenia składników majątku spółki, poprzez zbywanie należących do niej nieruchomości po rażąco zaniżonych cenach i w zamian za bezwartościowe udziały i składniki majątku w podmiotach trzecich. Sprawcy transferowali także środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych krakowskiej spółki pod pretekstem płatności za faktury, bez uzyskania towaru, za który dokonana była płatność. Sprzedawane były także wartościowe ruchomości należące do spółki bez uzyskania płatności z tego tytułu.

Bezprawne działania podejmowane przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi krakowskiej spółki akcyjnej wyrządziły jej szkodę w łącznej wysokości prawie 30 milionów złotych.

Przykładowo należące do spółki nieruchomości położone przy ulicy Zakopiańskiej w Krakowie, zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi, zostały zbyte za łączną kwotę 11 milionów 70 tysięcy złotych. Cena ta miała zostać uiszczona przez nabywającą spółkę już po podpisaniu aktów notarialnych. Co istotne przedstawiciele krakowskiej spółki posiadali wiedzę, iż nabywający nieruchomości podmiot nie ma jakichkolwiek możliwości płatniczych. Dlatego też, już po podpisaniu aktów notarialnych, zamiast pieniędzy krakowska spółka objęła 67 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, która nabyła nieruchomości. Udziały te nie przedstawiały większej wartości ekonomicznej. W konsekwencji na tej transakcji krakowska spółka akcyjna straciła 10 milionów 275 tysięcy złotych.

Na sprzedaży innej nieruchomości położonej przy ulicy Zakopiańskiej w Warszawie krakowska spółka akcyjna straciła 1 milion 41 tysięcy 500 złotych. Natomiast sprzedaż nieruchomości położonej przy Alei 29-listopada w Krakowie o wartości prawie 20 milionów złotych skutkowała stratami po stronie spółki w wysokości ponad 18 milionów złotych.

W toku śledztwa ustalono, że wyprowadzanie majątku krakowskiej spółki akcyjnej dokonane zostało na podmioty powiązane osobowo i kapitałowo.

Jedną z osób biorących udział w przestępczym procederze był prokurent krakowskiej spółki – podejrzany Zbigniew S. Wczoraj prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie ogłosił mu zarzuty.

Dotyczą one wyrządzenia szkody majątkowej spółce w wielkich rozmiarach i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągniecia korzyści majątkowej, a także udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego Zbigniewa S. prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował podejrzanego do 30 kwietnia 2018 roku.

Wcześniej w śledztwie dotyczącym działania na szkodę jednej ze spółek akcyjnych z siedzibą w Krakowie prokuratorskie zarzuty usłyszały cztery osoby. Są one podejrzane o wyrządzenie szkody majątkowej spółce w wielkich rozmiarach i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczenie nieprawdy w dokumentach, pranie brudnych pieniędzy, nierzetelne prowadzenie ksiąg, a także nierzetelne wystawianie faktur.

Wobec czterech podejrzanych Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.