Unia Europejska | fot. Pixabay

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 15 osobom. Oskarżono ich m.in. o udział w zmowie przetargowej zorganizowanej przez przedsiębiorców branży IT, a przy udziale ówczesnego głównego specjalisty Biura Prawnego i Zamówień Publicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz działania na szkodę MSZ w związku z rozstrzygnięciem przetargu o wartości ponad 34 milionów złotych na obsługę spotkań i konferencji w trakcie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku.

Państwo straciło ponad 14 milionów złotych

W toku postępowania ustalono, że dzięki pozyskaniu od urzędniczki informacji, stworzono układ 5 firm, które pozorowały konkurencję. Przy wykorzystaniu podrobionych referencji oraz przychylności kierowanej przez Monikę F. komisji przetargowej, do drugiego etapu przetargu zakwalifikowano wyłącznie podstawione firmy. W drugim etapie tylko jedna z pięciu układających się firm złożyła ofertę. Oferta ta obejmowała praktycznie 100 proc. ceny przeznaczonej na realizację zamówienia.

Ustawienie przetargu spowodowało faktyczne wyłączenie mechanizmów konkurencji i maksymalizację zysków podstawionego wykonawcy ze szkodą dla zamawiającego. Jak ustalono w toku śledztwa, wskutek zmowy przetargowej wartość szkody w mieniu Skarbu Państwa wyniosła ponad 14 milionów złotych.

Oprócz działających w zmowie wykonawców aktem oskarżenia objęto pozostałych 4 członków komisji przetargowej – urzędników MSZ. Zarzucono im rażące niedopełnienie obowiązków podczas rozstrzygania przetargu.

Oskarżono także osoby fałszujące referencje, jak i przedkładające je w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Współpraca z Departamentem Sprawiedliwości USA

Wątek dotyczący MSZ był jednym z wielu wątków prowadzonego w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie śledztwa w sprawie tzw. „Infoafery”.

Śledztwo to objęło swoim zakresem łącznie 134 postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w różnych instytucjach państwowych o wartości powyżej 1,657 miliarda złotych. Ma ono charakter międzynarodowy.

W toku śledztwa nawiązano w drodze pomocy prawnej współpracę z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. W jej toku strona polska przekazała stronie amerykańskiej materiały śledztwa dotyczące dopuszczenia się praktyk korupcyjnych przez spółki prawa amerykańskiego. Czynności procesowe, we współdziałaniu ze stroną polską, prowadziły ze strony amerykańskiej Departament Sprawiedliwości oraz Federalne Biuro Śledcze.

W dniu 9 kwietnia 2014 roku doszło do zawarcia przez Departament Sprawiedliwości USA umowy z jedną z firm z branży IT, w której ta przyznała się do praktyk korupcyjnych w myśl ustawy Foreign Corrupt Practics Act (FCPA) w odniesieniu do Rosji, Meksyku i Polski i zapłaciła sumę 108 milionów USD tytułem sankcji karnych i regulacyjnych.

Departament Sprawiedliwości USA wysłał w tej sprawie w 2014 roku do Prokuratora Generalnego RP pismo wyrażające dużą wdzięczność i uznanie dla polskich prokuratorów za współpracę i pomoc w przedmiotowej sprawie.

Mimo zakończenia części wątków śledztwo dotyczące „Infoafery” jest nadal kontynuowane przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Przeczytaj również: